Magna Hukuk Hakkında

Magna Hukuk Avukatlık & Danışmanlık, akademik çalışmalarıyla ön plana çıkan hukukçular tarafından kurulmuş, Ankara merkezli, yerel ve uluslararası alanda müvekkillere hizmet veren bir avukatlık ve danışmanlık ofisidir. Magna Hukuk, bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası alanda tecrübe sahibi akademik kökenli dinamik ve uzman kadrosuyla müvekkillerine Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Almanca olarak da hizmet vermektedir.

Hukukun pek çok alanında verilen avukatlık ve danışmanlık hizmetleri ile ön plana çıkan Magna Hukuk, müvekkilleri ile ilişkilerini karşılıklı güven ve saygı temelinde kurmaktadır. Avukatlık ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında müvekkillerin faaliyet gösterdiği sektördeki mevzuat başta olmak üzere diğer önem arz eden tüm hukuki ve finansal gelişmeler sürekli olarak takip edilmekte ve bu kapsamda müvekkiller düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri yalnızca hukuki ihtilafların çözümüne ilişkin olmayıp ihtilafların doğmasını engellemek üzere önleyici hukuk kapsamında danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

Magna Hukuk, Sözleşmeler Hukuku, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralma, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bankacılık ve Finans, Kişisel Verilerin Korunması, Reklam Hukuku, Bilişim Hukuku, Enerji Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Tahkim, Sigorta Hukuku, İmar Hukuku, Kamu İhaleleri ve Özelleştirme, Kamulaştırma, Sivil Havacılık Finansmanı, Vergi Hukuku alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere, şahıslara ve kamu kurumlarına tecrübeli ve nitelikli kadrosuyla, kurucuların liderliğinde, uluslararası standartlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çalışma Alanlarımız

Magna Hukuk tarafından müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadar tüm süreçlerde çözüm odaklı çalışılarak uyuşmazlık öncesi ve sonrası aşamalarda hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda şirketlerin kuruluş aşamasında esas sözleşmelerin hazırlanmasından itibaren, şirketin organ yapısı ve temsili; tüm bu işlemlere ilişkin tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile gerekli her türlü evrakın hazırlanmasında müvekkil şirketlerin istekleri doğrultusunda hukuki destek verilmektedir.

Şirketlerin işleyiş sürecinde; genel kurul toplantılarının hazırlanması ve yürütülmesi ile bunlara ilişkin iptal davalarının takibi gerçekleştirilmektedir. Şirket yönetim kurulunun organizasyonu ve karar aşamalarında hukuki destek verilmektedir. İç yönergelerin hazırlanması, sermaye artırımı veya azaltımı, esas sözleşmenin tadili ile pay devri işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Müvekkillerin isteği doğrultusunda yönetim kurulu kararlarından doğan sorumluluk davalarının takibi yapılmaktadır. Ayrıca finansal yapıları önemli ölçüde bozulan şirketlere finansal yapılandırma ve konkordato süreçlerinde, ortaklıktan çıkma veya çıkarılma gibi işlemlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Şirketlerin taraf olduğu distribütörlük, acentelik, franchise, tek satıcılık ve lisanslama gibi ticari sözleşmelerin hazırlanması veya bu kapsamda hukuki görüş verilmesi, şubeleşme faaliyetleri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasında hukuki destek verilmektedir.

Şirketlerin tasfiye sürecinin başlatılması ve takibi, ticaret unvanının sicilden terkini, ek tasfiye istenmesi, tasfiyeden dönme ve istisnai tasfiye hâllerinin gerçekleşmesi başta olmak üzere şirket tasfiyesine yönelik her türlü hukuki konuda müvekkillerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışılmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Magna Hukuk tarafından müvekkil şirketin iflas sürecindede hukuki destek verilmektedir.

Ayrıca Magna Hukuk tarafından müvekkillere, henüz hukukumuzda yeni düzenleme alanı bulmuş şirketler topluluğu ve sorumluluğa ilişkin danışmanlık hizmeti verilmekte, şirketlerin yanında gerçek kişi müvekkillerinde şirketler hukukundan kaynaklanan her türlü sorunun çözümüne ilişkin hizmet sunulmaktadır.

Magna Hukuk tarafından şirketlerin birleşme, devralma suretiyle birleşme, bölünme veya tür değiştirme gibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi; devralma yönteminin belirlenmesi, bu süreçte meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması konularında çalışılmaktadır. Bu işlemler neticesinde oluşacak sonuçlar hakkında müvekkillere hukuki görüş verilmekte ve sürecin takibi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik projelerin yürütülmesi ve bu kapsamda büyük önem arz eden durum değerlendirme ve hukuki risk analizi -duediligence- sürecinde detaylı ve özenli hukuki destek verilmektedir.

Magna Hukuk ayrıca hisse devir belgelerinin hazırlanması, vergi ve teminat hukuku ile ilgili sorunların çözümü aşamasında da hizmet vermektedir. Bunlara ek olarak işlemlerin geçerlilik kazanması için yetkili makamların izni gerektiği hallerde, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili makamlardan izinlerin alınması hususunda da müvekkillerine destek olmaktadır.

Magna Hukuk, önleyici hukuk çalışmalarının önemini bilmekte ve bu doğrultuda Türk ve mehaz olan AB ve Alman rekabet hukukuna uygun olarak teşebbüsler için şirket içi rekabet hukuku eğitimleri de düzenleyerek rekabet uyum programları yürütmektedir. Rekabet uyum sürecinde teşebbüslerin taraf olduğu anlaşmalara ilişkin menfi tespit ve muafiyet başvuruları yapılması, birleşme ve devralma işlemleri için Kurul nezdinde gerekli izin işlemlerinin yürütülmesi yoğun olarak çalışılan alanlardandır. Magna Hukuk tarafından alanında uzman kadrosuyla Rekabet Kurulu tarafından teşebbüsler aleyhine ön araştırma ve soruşturma sürecinin başlatılması halinde danışmanlık hizmetleri verilmekte, Kurul tarafından hazırlanan raporlara karşı yazılı savunmalar hazırlanmakta, sözlü savunma toplantılarında teşebbüsler temsil edilmekte ve emsal kararlar aldırmak için yoğun çaba sarf edilmektedir. Müvekkillerin istekleri doğrultusunda, teşebbüsler hakkında verilen Kurul kararlarının idari yargıda takibi yapılmaktadır. Ayrıca üçüncü kişiler tarafından açılabilecek özel hukuk tazminat davalarında da avukatlık hizmeti verilmektedir.

Magna Hukuk tarafından patent, faydalı model, marka, tasarım, telif hakları, coğrafi işaretler internet alan adları gibi fikri mülkiyet hukukunun her alanında hem önleyici hukuk kapsamında danışmanlık hizmeti hem de uyuşmazlık sonrası danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca fikir ve sanat eserleri kapsamında; musiki eserler, sanat eserleri veya sair işleme ve derleme eserler ile ilgili müvekkillerimiz bilgilendirilmekte ve hukuki destek verilmektedir.

Müvekkillerin gerek TÜRKPATENT gerekse uluslararası kuruluşlar nezdinde tescil işlemlerine ilişkin her türlü hukuki görüş desteği verilmekte, itiraz ve savunmalar hazırlanmakta ve davalar yürütülmekte, tahkim ve arabuluculuk hizmetleri sağlanmaktadır.

Fikri mülkiyet hukuku kapsamında hakların lisansı, devri, kiralanması ve sair diğer işlemlere ilişkin sözleşmeler hazırlanmakta ve hukuki görüş sunulmaktadır. Müvekkillerimizin ticari sırlarının korunması, taklit ve korsan ürünler ile mücadele konularında da özenli ve yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

Magna Hukuk bilişim teknolojileri alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri sürekli olarak takip etmekte, müvekkillerin ihtiyaçları özelinde sektörel dinamiklere uygun çözüm üretmektedir. Günümüzde internetin yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte dijital ekonominin yeni iş modelleri ortaya çıkmaktadır. Söz konusu yeni iş modellerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin müvekkillere yenilikçi çözümler sunulmaktadır. Bu kapsamda internet içerik ve yer sağlayıcı danışmanlığı, e-ticaret danışmanlığı, internet ödeme sistemleri, dijital reklam, sosyal medya hukuku kapsamında online itibar, bilgi güvenliği, gizlilik sözleşmeleri ve elektronik ortamda kişisel verilerin ve müvekkillerin haksız rekabete karşı korunması Magna Hukuk bünyesinde çalışılan alanlardan bazılarıdır. Bunların yanı sıra blockchain teknolojileri ve akıllı sözleşmeler alanında güncel hukuki gelişmeler yakından takip edilmekte ve müvekkillerimiz bu hususlarda bilgilendirilmektedir.

Magna Hukuk alanında uzman kadrosuyla günümüzde önemi ve uygulama alanı oldukça artmış olan reklam ve pazarlama sektörüne ilişkin hukuki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda dergi, gazete, el ilanı, broşür gibi basılı veya radyo, televizyon, sinema, sosyal medya hesapları ve sair internet siteleri gibi dijital ortamlarda gerçekleşen ticari iletişim ve özellikle reklamlar ve bunlardan doğan uyuşmazlıklara yönelik danışmanlık ve dava takip hizmeti sağlanmaktadır. Haksız ticari uygulamalar ile aldatıcı ve karşılaştırmalı reklamlar başta olmak üzere sektör bazlı televizyon reklamları ve sponsorluk anlaşmaları, gizli ve açık reklamlar, ürün yerleştirmeleri, promosyonlar gibi pek çok alanda çalışılmakta ve önleyici hukuk kapsamında çözümler sunulmaktadır. Ayrıca medya ve tanıtım departmanlarının faaliyetlerinin, yürürlükteki mevzuata uygunluğu noktasında bilgilendirmeler yapılmakta; faaliyetler haksız rekabet ve tüketici hukuku kapsamında da değerlendirilerek müvekkillere yol gösterilmektedir.

Magna Hukuk tarafından, ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan ve hukuka aykırılıkların çok ciddi hak kayıplarına neden olduğu kıymetli evrakın düzenlenmesi ve kullanılmasından doğan uyuşmazlıklar hakkında çalışılmaktadır. Bu kapsamda çek, bono ve poliçelerin ziyaı, iptali, tahsis edilmesi, karşılıksız kalması, kambiyo senetlerine özgü takip yoluyla takip edilmesi gibi kambiyo senetlerinin düzenlenmesinde ve kullanılmasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta müvekkillere danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca hisse senetleri, makbuz senetleri, ipotekli borç senedi, irat senedi, rehinli tahvil, varant ve emtia senetleri gibi diğer kıymetli evrak türlerinin de düzenlenmesi, devri, zıyaı ve iptali konularında müvekkiller bilgilendirilmekte ve gerekli hukuki destek sağlanmaktadır.

Öte yandan Magna Hukuk tarafından, yatırım amacı taşıyan kıymetli evraklar olan menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarından doğan uyuşmazlıklar üzerinde de çalışılmaktadır. Bu kapsamda sürekli değişim içinde olan sermaye piyasası hukuku çerçevesinde, müvekkillerin risk yükünü en aza indirmek amacıyla güncel mevzuat ve uygulamalar yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda halka açık şirketlere, yatırım fonlarına, bankalara ve yatırımcılara hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Magna Hukuk, yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş, işleyiş, birleşme ve devralma işlemlerinin yürütülmesi, distribütörlük, acentelik, franchise ve taşıma gibi uluslararası ticari sözleşmelerinin hazırlanması ya da müzakere edilmesine yönelik olarak müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca uluslararası ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması, yönlendirilmesi, sözleşmelerin ve projelerin hazırlanması, yürütülmesi ile tüketici hukuku, gümrük işlemleri ve satış sonrası hizmetler konularına ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümü için alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını tercih eden müvekkillere, tahkim ve arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Sigorta hukuku uygulaması her geçen gün yaygınlaşan, pek çok alanda zorunlu hale getirilen ve önemi artan dinamik bir alandır. Magna Hukuk tarafından değişen ve gelişen mevzuat çerçevesinde sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıkların ülkelere ve sektörlere göre farklılaşan özellikleri titizlikle takip edilmektedir.

Bu kapsamda sigorta uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, kusur tespiti, rizikonun gerçekleştiği durumlarda bunun sigorta kapsamına dahil edilip edilemeyeceği gibi hususlarda sigorta şirketlerine, acentelere, brokerlere, reasürans şirketlerine tahkim ve davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, trafik sigortalarından doğan tazminat davalarının yanı sıra kara, deniz ve hava taşımacılığından doğan sigorta tazminat davalarında da müvekkillere avukatlık ve danışmanlık verilmektedir.

Magna Hukuk tarafından müvekkillerine ulusal ve uluslararası havacılık hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmekte, bu kapsamda hava aracının sicile tescili ile sicil üzerinde yapılacak tüm hukuki işlemlerin takibi yapılmaktadır. Gerek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde gerekse de Chicago ve Cape Town Konvansiyonları doğrultusunda finansal teminatlar kurulmakta ve sicile kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir. Öte yandan havacılık hizmet sözleşmeleri, hava aracı satın alma sözleşmeleri, finans sözleşmeleri ile son yıllarda sıkça tercih edilen dry-wet leasing sözleşmelerinin hazırlanması ve leasing şirketleri ile temasın kurulması hususlarında da müvekkillere destek sağlanmaktadır. Bununla birlikte Türk hukukuna ilişkin hukuki görüş verilmekte olup uluslararası uyuşmazlıklarda ise çözüm ortaklarımız aracılığıyla danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca müvekkillerimiz sivil havacılık kazalarından doğan sorumluluk, tazminat ve sigorta davalarında da temsil edilmektedir.

Magna Hukuk tarafından vergi mevzuatındaki güncel gelişmeler takip edilerek düzenli olarak müvekkil mükelleflere bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kurumlar vergisi, KDV, gelir vergisi ve sair diğer vergi mevzuatı kapsamında müvekkilleri muhtemel vergi cezalarından korumak amacıyla önleyici hukuk kapsamında çalışılmaktadır.

Müvekkillerin gerçekleştirecekleri hisse devir sözleşmeleri, birleşme ve devralmalar ile yurt içinde ve yurt dışında yapacakları yatırımlara yönelik vergi hukuku planlamaları yapılmakta ve kendilerine özel çözümler sunulmaktadır. Transfer fiyatlandırması, çifte vergilendirmeyi önleme gibi teknik bilgi gerektiren alanlarda hukuki görüş sunulmaktadır. Ayrıca müvekkillerin karşılaştıkları vergilendirme hataları tespit edilerek düzeltilmesi için gerekli başvurular gerçekleştirilmektedir. İdari para cezalarına ilişkin yargı yoluna başvuru aşamasında da danışmanlık ve dava takip hizmeti sunulmaktadır.

Sözleşmelerin hazırlanması aşamasında hukuki destek alınması, gelecekte muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Magna Hukuk tarafından uyuşmazlık öncesi danışmanlık faaliyetleri kapsamında müvekkillerin faaliyet gösterdikleri sektörün özellikleri ve yapısal durumları göz önüne alınarak sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, analiz edilmesi, sona erdirilmesi ve sözleşmeye aykırılık halinde izlenecek süreç başta olmak üzere kapsamlı bir hizmet sunulmaktadır. Bu kapsamda inşaat, franchise, hizmet, kira ve tüketici sözleşmeleri başta olmak üzere tüm özel hukuk sözleşmeleri üzerine çalışan Magna Hukuk, değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknolojiyle uyumlu olarak ortaya çıkan karma sözleşmeler konusunda da hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir.

Özellikle enerji ve alt yapı alanlarında son yıllarda sağlanan teşviklerle beraber önemli bir konuma gelen inşaat projeleri, yabancı yatırımcı ve yüklenicilerin de sürece dahil olması ile birlikte karma sözleşmelerin oluşmasına sebep olmuştur.

Bu kapsamda tapu işlemleri, kiralama sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, konsorsiyum sözleşmeleri, alt yüklenici sözleşmeleri, gayrimenkul finansmanı, idari izinler, tapu ve kadastro işlemlerinin yürütülmesi, yabancıların mülk edinimine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri bu çerçevede Magna Hukuk bünyesinde yürütülen hizmetlerden bazılarıdır.

Avrupa Birliği müktesebatı mehaz alınarak ülkemizde çıkarılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber veri sorumlusu olarak adlandırılan gerçek ve tüzel kişilere ciddi sorumluluklar yüklenmiştir. Bu kapsamda Magna Hukuk tarafından veri sorumlularına yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurumu -KVKK- nezdinde yürütülen sicile kayıt işlemleri -VERBİS Kayıt Sistemi- başta olmak üzere diğer tüm yükümlülükler ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Danışmanlık hizmeti içerisinde sunulan uyum programları ile kişisel verilerin elde edilmesinden imha edilmesine kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Kanun’a, Kurul İlke Kararlarına, Kurul Kararlarına, Tebliğlere ve sair mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır. Buna göre uyum programı çerçevesinde işletmelerin ilgili birimlerine eğitimler verilmekte, kişisel veri işleme envanteri hazırlanmakta, kişisel veri işleme, saklama, aktarma, anonim hale getirme ve imha etme politikası hazırlanmakta, aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlanmakta, kişisel verilerin güvenliği kapsamında alınması gereken idari ve teknik tedbirler konusunda eğitimler verilmekte, yurtdışı veri aktarımı konusunda taahhütnameler ve gizlilik sözleşmeleri hazırlanmaktadır.

Bankacılık ve finans sektörü günümüzde birçok iş birliğinin ve marka değeri yüksek projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu projelerde özel ve kamu sermayeli bankaların yanı sıra finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri de yine önemli bir yere sahiptir. 

Magna Hukuk, bu kapsamda bankacılık ve finans sektöründe danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Proje finansmanı, varlık finansmanı, kredi sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, uluslararası ticaret finansmanı, sermaye piyasaları, finansal yapılanma, İslami finans ve ticari ve gayrimenkul finansmanı başlıca çalışma alanlarındandır.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak yapılan birçok yasal düzenleme ile beraber enerji piyasası çok önemli bir konuma ulaşmıştır. Bunun neticesinde Enerji Hukuku, günümüzde tek başına bir hukuk disiplini haline gelmiştir.

Magna Hukuk tarafından enerji santralleri, petrol ve maden gibi alanlarda üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra sektörde faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve idari kurumlarla yürütülen hukuki süreçlere ilişkin şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi, imtiyaz sözleşmeleri, sondaj sözleşmeleri ve üretim paylaşım sözleşmelerinden doğan hukuki ihtilafların çözümü ile proje planlama süreçleri, proje aşamaları, kurum onayları gibi alanlarda hizmet sunulmaktadır.

Magna Hukuk tarafından tüketici hukuku alanında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında bulunan konular hakkında uyuşmazlık öncesi hukuki danışmanlık hizmeti yanında ihtilaflı hususların yargı yoluyla çözümünde hizmet verilmektedir. Bu kapsamda tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliği takip edilerek hem üretici, satıcı olan müvekkillerin hem de tüketici müvekkillerin sorunlarına ilişkin hukuki çözüm yolları üretilmesi, satıcı ile alıcı arasında yapılan sulh görüşmelerinin protokole bağlanması, ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların takibi alanlarında müvekkillere hizmet sunulmaktadır.

Magna Hukuk gerek Türk vatandaşlarının kendi arasındaki gerek Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme ve boşanma sonucunda eşler arasındaki mal rejimleri, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde, müvekkillerine Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet sunmaktadır. Miras Hukukuna ilişkin dava takip hizmeti veren Magna Hukuk, bu alandaki bilgi ve tecrübesiyle ölüme bağlı tasarrufların hazırlanmasından mirasın geçmesine kadar her aşamaya ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Magna Hukuk tarafından ulusal uyuşmazlıkların yanında uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için de yerli ve yabancı müvekkiller, ulusal ve uluslararası tahkim mercilerinde temsil edilmektedir. Bu kapsamda tahkim yargılamalarının takibi, hakem kararlarına itiraz, hakem kararlarının tenfizi gibi alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Magna Hukuk, uzman kadrosuyla müvekkillerine inşaat ruhsatı başvuruları, yapı kullanım izni başvuruları, imar planlarına karşı açılacak yürütmenin durdurulması ve iptal davaları, kamulaştırmasız el atma davaları, imar planlarının kesinleştirilmesi, ortaklığın giderilmesi davaları, kentsel dönüşüm konularında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Ayrıca güncel gelişmeler takip edilerek müvekkiller, mevzuatta yapılan değişiklikler ile ilgili sürekli olarak bilgilendirilmekte, yapılan çalışmalar bu doğrultuda güncellenmektedir. 

Günümüzde kamu ve özel tüzel kişi yetkililerinin teknik bilgi ve güncel mevzuat takibi gerektiren kamu ihalelerini ve özelleştirme işlemlerini takip etmesi zorlaşmıştır. Bu konuda Magna Hukuk tarafından müvekkillerine ihalelere katılım sürecinden sonuçlanmasına kadar her aşamada hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda teklif hazırlama, ihale sürecinin takibi, hukuki ihtilafların çözümü ve dava yoluyla takibi, ihale sürecinden doğan ihtilaflara ilişkin kurum nezdinde şikâyet hakkının kullanılması alanlarında destek sağlanmakta, aynı zamanda müvekkillere özelleştirme fonu, özelleştirme ihaleleri, kuruluşların birleşme, bölünme ve yapılandırma süreçleri ile ilgili danışmanlık ve dava takip hizmeti de sunulmaktadır.

İdarenin, kamu yararını gözeterek karşılığını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan bir taşınmazın tamamına veya bir kısmına el atması şeklinde tanımlanan kamulaştırma işlemi Türkiye’de en çok karşılaşılan idari işlemlerden ve idari eylemlerden biridir. Bu noktada Magna Hukuk tarafından adli yargıda görülmekte olan kamulaştırma, bedel tespit ve tescil davaları, acele kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları ile beraber idari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davaların takibi yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Magna Hukuk içerisindeki uzman hukukçular tarafından özellikle büyük çaplı alt yapı projelerine ilişkin kamulaştırma bedel tespit ve tescil davalarında hizmet sunulmaktadır. Diğer taraftan kamulaştırmaya konu edilen taşınmaz maliklerinin vekili olarak da takip edilen dava ve süreçlerde, taşınmazların hak ettiği değeri bulması ve müvekkil bakımından mağduriyet oluşmaması hedeflenmektedir.

Alanında tecrübeli ve bilgi sahibi
avukat kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz

MAGNA HUKUK AVUKATLIK & DANIŞMANLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Magna Hukuk, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( 6698 sayılı Kanun ) kapsamında kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur.

İşbu metinle temel hak ve özgürlükler ve kişisel verileri korumak; Anayasa’ya, insan haklarına ilişkin taraf olunan uluslararası sözleşmelere ve Kanun ile sair mevzuata uygun veri işleme faaliyetinde bulunmak amacıyla Magna Hukuk tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Magna Hukuk, ilgili kişilere ve üçüncü kişilere işbu metin başta olmak üzere her türlü kamuoyuna açık belge ile kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini hukuka ve ahlaka uygun şekilde gerçekleştirdiğini duyurmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde ilgili kişileri ve üçüncü kişileri şeffaflık ilkesi doğrultusunda bilgilendirmektedir.

İşbu metin Magna Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Metni ( Politika Metni ) ile açıklanan kavram ve ilkelere uyumlu olarak hazırlanmış olup gerektiğinde güncellenmektedir.

MAGNA HUKUK AVUKATLIK & DANIŞMANLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Magna Hukuk, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) kapsamında kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur.
       
İşbu metinle temel hak ve özgürlükler ve kişisel verileri korumak; Anayasa’ya, insan haklarına ilişkin taraf olunan uluslararası sözleşmelere ve Kanun ile sair mevzuata uygun veri işleme faaliyetinde bulunmak amacıyla Magna Hukuk tarafından yapılan iş başvuruları doğrultusunda işlenen kişisel verilere ilişkin veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, çalışan adayı durumunda olan ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışan adayları, Magna Hukuk bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunmuş avukat, stajyer avukat ve idari personel adaylarıdır.
       
İşbu metin Magna Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Metni (Politika Metni) ile açıklanan kavram ve ilkelere uyumlu olarak hazırlanmış olup gerektiğinde güncellenmektedir.